Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Skarga do KRRiT ws. programu „Pytanie na śniadanie” z dnia 29 lipca 2011

04 sie

„Pytanie na śniadanie” 29.07.2011 http://www.tvp.pl/styl-zycia/magazyny-sniadaniowe/pytanie-na-sniadanie/wideo/rasizm-zabojczo-atrakcyjny/4988104

Prosimy o kopiowanie poniższego tekstu oraz wysyłania go, jako skargę do KRRiT. Można to uczynić listownie (Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa) albo na adres elektroniczny [email protected]

dn. …. sierpnia 2011 r.

Skarżący:
Imię nazwisko
Adres do korespondencji

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Prezydialny KRRiT Wydział Skarg i Wniosków
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa

Skarga

Działając na podstawie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 2 Regulaminu Rady Etyki Mediów z dnia 28 czerwca 2010 r. składam skargę na niezgodne z prawem jak i zasadami etyki dziennikarskiej zachowanie dziennikarzy Telewizji Polskiej red. Michała Olszańskiego oraz Kazimierę Szczukę w programie 2. Telewizji Polskiej pt. „Pytanie na śniadanie” w dniu 29 lipca 2011 r.

W przedmiotowej sprawie zachowanie dziennikarzy rażąco narusza zasady etyki dziennikarskiej, a jednocześnie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 254 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oraz naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2531).

W związku z powyższym domagam się zajęcia stanowiska wobec sytuacji przedstawionej w niniejszej skardze.

Uzasadnienie

W dniu 29 lipca 2011 r. podczas emisji programu „Pytanie na śniadanie” red. Michał Olszański oraz Kazimiera Szczuka zwrócili się do telewidzów telewizji publicznej z apelem o udział w blokadzie organizowanego corocznie legalnego zgromadzenia publicznego w dniu 11 listopada 2011 r. przez środowiska narodowe w Warszawie pod nazwą Marsz Niepodległości.

Organizowany corocznie Marsz w dniu Święta Niepodległości 11 listopada napotyka na swojej trasie od 2008 r. na kontrmanifestacje organizowane przez jego przeciwników. Mając na uwadze doświadczenia lat ubiegłych, celem tychże kontrmanifestacji jest przeszkodzenie i niedopuszczenie do przemarszu legalnej manifestacji ulicami Warszawy. Niejednokrotnie podczas tzw. blokad antyfaszystowskich dochodzi do naruszenia porządku publicznego, a przeciwko uczestnikom kontrmanifestacji kierowane są przez organy porządkowe wnioski o ukaranie do sądu w trybie postępowania w sprawach o wykroczenie. Jednocześnie zachowanie kontrmanifestantów stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób zarówno uczestników legalnej manifestacji jak i osób postronnych znajdujących się na trasie przemarszu.

Zgodnie z art. 21 ustawy o Krajowej Radzie i Radiofonii i Telewizji, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W związku z powyższym skandalicznym zachowaniem jest, iż na antenie telewizji publicznej podczas emisji porannego programu, prowadzący go dziennikarze nawołują do udziału w zbiegowisku publicznym, którego celem jest atakowanie uczestników legalnego zgromadzenia publicznego, a tym samym zachodzi podejrzenie popełnienie czynu zabronionego przez przepisy prawa karnego.

Od stanowiska w sprawie przedmiotowej skargi uzależniam dalsze kroki prawne.

Z poważaniem,

Podpis skarżącego

Do wiadomości:
1) Rada Etyki Mediów: 00 – 999 Warszawa, ul. Woronicza 17 Bud. B15 pok. 13

 

Jeden Komentarz


Wyraź swoją opinię