Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Oświadczenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie wyjazdu na Litwę

08 mar
Oświadczenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie wyjazdu na Litwę

Warszawa, 8 marca 2012 r.

W związku z szumem medialnym, jaki wytworzył się wokół wyjazdu do Wilna w dniu 17.03.2012, organizowanym przez nasze Stowarzyszenie, oświadczamy co następuje:

1. Wyjazd ma na celu przede wszystkim poznanie stolicy Litwy, jej zabytków i wizytę w sanktuarium w Ostrej Bramie. Pragniemy również spotkać się z miejscowymi Polakami, którzy tego dnia będą demonstrować w obronie szkolnictwa.

2. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje wyjazd jednego autobusu z Warszawy. Nie mamy wiedzy o żadnych innych grupach zorganizowanych, które wybierają się w tym terminie do Wilna. Chęć udziału w wyjeździe deklarują głównie osoby młode – licealiści, studenci, ale również rodziny. Będą z nami jechali dziennikarze, w tym przedstawiciel prasy litewskiej.

3. Wyrażamy przekonanie, że Litwa i Polska to państwa, które powinna łączyć przyjaźń i sojusz. Litwinów traktujemy jako braci, z którymi wiąże nas wielowiekowa, wspólna, chwalebna historia. Uważamy, że nasze dobrosąsiedzkie stosunki powinny być oparte o przywiązanie do wspólnych wartości, poszanowanie tożsamości każdego z narodów, a także praw mniejszości litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Asociacijos „Marsz Niepodległości” pareškimas dėl išvykos į Lietuvą

Varšuva, 2012 m. kovo 8 d.

Dėl triukšmo, kilusios spaudoje mūsų Asociacijos organizuojamos 2012 m. kovo 17 d. išvykos į Vilnių, pareiškiame:

1. Išvykos tikslas — visų pirma susipažinimas su Lietuvos sostine, jos paveldu bei Aušros Vartų Sanktuarijos aplankymas. Taip pat norime susitikti su vietiniai lenkais, kurie tą dieną rengia mitingą mokyklų sistemai ginti.

2. Asociacija „Marsz Niepodległości” organizuoja išvyką vienu autobusu iš Varšuvos. Neturime duomenų apie jokias kitas organizuotas grupes, kurios važiuotų tą dieną į Vilnių. Norą vykti kartu deklaravo daugumoje jani žmonės — moksleiviai, studentai, bet taip pat šeimos. Kartu su mumis vyks žurnalistai, tame tarpe lietuvių spaudos atstovas.

3. Tikime, jog Lietuva ir Lenkija yra šalys, kurias turėtų vienyti draugystė ir partnerystė. Lietuvius traktuojame kaip brolius, su kuriais mus sieja daugiaamžė bendra, šlovinga istorija. Manome, jog mūsų gerakaimyniniai santykiai turėtų remtis bendromis vertybėmis, pagarba kiekvienos tautos tapatybei, o taip pat lietuvių Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje tautinių mažumų teisėmis.

Asociacija „Marsz Niepodległości”

 


Wyraź swoją opinię